Общи условия за ползване на сайта

Споразумение и условия

Добре дошли на IskamPari.com (“Сайтът/Сайта”). Сайтът се предоставя от екипа на Сайта като каталог за финансови оферти за неговите потребители. Екипът на Сайта не е заемодател, компания, която дава заеми до заплата/бързи кредити/потребителски кредити/ипотечни кредити, не е агент или представител на Трета страна заемодател.

Моля, прегледайте следните условия, които ръководят ползването на Сайта от ваша страна.

Екипът на Сайта ви дава достъп до IskamPari.com съгласно сроковете и условията на настоящото споразумение. Моля да имате предвид, че ползването на Сайта от вас представлява ваше безусловно съгласие за спазване и следване на тези срокове и условия.

Екипът на Сайта си запазва правото да актуализира или изменя посочените срокове и условия по всяко време без предизвестие. Ако сроковете и условията бъдат актуализирани, екипът на Сайта ще ги публикува на Сайта и ще отбележи датата, на която са били последно актуализирани. Ползването на Сайта от ваша страна след всяка такова публикуване представлява ваше безусловно съгласие за спазване и следване на тези срокове и условия.

Сайтът трябва да бъде ползван само от лица или дружества, които могат да сключват законно обвързващи ги договори съгласно българското законодателство. Без ограничения на горното, Сайтът не трябва да бъде използван от непълнолетни лица (лица, ненавършили пълнолетие). Ако сте непълнолетни, вие не трябва да ползвате Сайта. За избягване на съмнения, екипът на Сайта не носи отговорност за някакво неразрешено ползване на Сайта от страна на непълнолетни лице по какъвто и да е начин.

Сайтът, неговият дизайн, текст, графики, съдържание, видео, аудио и подборът и подреждането им са собственост на екипа на Сайта и/или неговите различни клонове, партньори и трети страни доставчици ("Трети страни") и са защитени по международното законодателство за авторското право. Никоя част от съдържанието, намиращо се на Сайта, не може да бъде възпроизвеждана, публикувана на друго място, разпространявана, показвана, продавана, прехвърляна или изменяна без изричното писмено разрешение на екипа на Сайта и/или съответните Трети страни.

Търговските марки и марките за дизайн, които се появяват на Сайта, са търговски марки на техните съответни собственици. Нищо, съдържащо се на Сайта, не се тълкува като даващо, косвено или другояче, някакъв лиценз или право за ползване на някаква търговска марка, освен с изричното писмено разрешение на екипа на Сайта или такава друга трета страна, която може да притежава съответните търговски марки.

Нито Сайтът, нито неговото съдържание не могат да бъдат, изцяло или частично, копирани, възпроизвеждани, публикувани на друго място, качвани, 'поствани', публикувани, предавани или разпространявани без писменото разрешение на екипа на Сайта, освен че можете да сваляте, показвате и отпечатвате съдържанието, представено на Сайта, само за ваше лично и некомерсиално ползване. Неразрешено ползване на Сайта и/или негово съдържание, съдържащо се на него, може да наруши приложими закони за авторско право, търговска марка или друга интелектуална собственост или други закони. Трябва да помните всички съобщения за авторско право и търговски марки, включително всички патентни известия, съдържащи се в съдържанието на Сайта. Използването на такова съдържание на някой друг интернет сайт или в някоя друга среда от свързани в мрежа компютри е забранено.

Забранено е да се задава, публикува или прехвърля на Сайта някакво нарушаващо права, заплашващо, клеветническо, уронващо престиж, обидно, неприлично, непристойно, порнографско или пошло съдържание или някакво съдържание, което би могло да представлява или представлява поведение, което би се счело за престъпление, дава повод за гражданско производство или по друг начин да нарушава закона.

По свое собствено усмотрение, в добавка към всички други права или компенсации, които са на разположение на екипа на Сайта и без никаква отговорност, екипът на Сайта може да прекрати или ограничи достъпа ви до някой компонент на Сайта по всяко време и без предизвестие.

Споменаване в Сайта на някакви имена, марки, продукти или услуги на Трети страни или хипертекстови връзки към сайтове или информация на Трети страни се предоставят само като удобство за потребителите на Сайта и по никакъв начин не може да представляват или внушават потвърждение или препоръка на Сайта на Трета страна, информация, продукт или услуга. Екипът на Сайта не носи отговорност за съдържанието на сайтовете на някоя Трета страна и не прави никакви твърдения относно съдържанието или точността на материала на такива сайтове. Ако решите да се свържете с някои такива интернет сайтове на Трета страна, вие правите това изцяло на свой собствен риск. Ползването на интернет сайтове на такива Трети страни от ваша страна се съобразява със сроковете и условията за ползване и политиката за защита на личните данни на такива интернет сайтове.

С използване на интернет сайта IskamPari.com, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Вие предоставяте вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване. При посочените в предходното изречение хипотези Вие също така предоставяте вашето съгласие за събиране и използване за целите на сайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация. Обвързването от общите и профилираните условия е приложимо както към текущата конфигурация на сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други. Ако не сте съгласни с изложеното или не желаете да предоставите вашето съгласие за обвързване от общите или специалните условия на сайта, не се разрешава да го посещавате, да го използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.

Политика на защита на лични данни

Екипът на Сайта се ангажира да защитава неприкосновеността и сигурността на вашите лични данни, получени поради това, че ползвате Сайта.

Личните данни са информация за идентифицируем индивид. Личните данни включват такива неща като вашето име, адрес, възраст, телефонен номер, дата на раждане и пол, както и ваше мнение, предпочитание и покупателни модели.

1). “Ем Би Ел Ес Медия Груп" ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2). В онлайн заявката, попълвана от потребителя при регистрацията, “Ем Би Ел Ес Медия Груп" ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред и да бъде предоставена на Трети страни. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките, да ограничи или да отпише своите данни, за да не получава маркетингови материали.

3). Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай “Ем Би Ел Ес Медия Груп" ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

4). “Ем Би Ел Ес Медия Груп" ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “Ем Би Ел Ес Медия Груп" ЕООД.

5). С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за промотиране и маркетинг на финансови продукти от Трети страни. Потребителят на IskamPari.com дава своето съгласие да му бъдат изпращани рекламни и маркетингови материали, дори и да не е направен абонамент за нюзлетъра.

6). С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в IskamPari.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от “Ем Би Ел Ес Медия Груп" ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в IskamPari.com (разглеждани оферти, задавани въпроси, коментари) винаги могат да бъдат използвани от “Ем Би Ел Ес Медия Груп" ЕООД за целите на директния маркетинг.

7). При посещаване на IskamPari.com чрез мобилно устройство или при използване на приложенията на “Ем Би Ел Ес Медия Груп" ЕООД за мобилни устройства, потребителят се съгласява и дава разрешение на “Ем Би Ел Ес Медия Груп” ЕООД да събира данни за неговото текущото местонахождение.

8). “Ем Би Ел Ес Медия Груп" ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- други посочени в закона случаи.

9). С регистрацията си в IskamPari.com, потребителят разрешава в потребителските му профили IskamPari.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от “Ем Би Ел Ес Медия Груп" ЕООД или от офериращите в сайта финансови институции, както и “Ем Би Ел Ес Медия Груп" ЕООД да предоставя на финансовите компании телефона и e-mail адреса на потребителя, когато е попълнил онлайн заявка на сайта.

10). Потребителите, приемайки настоящите общи условия се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с потребителя по електронен път, да бъдат ползвани от “Ем Би Ел Ес Медия Груп" ЕООД за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на финансови продукти или услуги, предлагани от Трети страни, както и за статута на възникнали вследствие ползването на сайта IskamPari.com правоотношения. “Ем Би Ел Ес Медия Груп" ЕООД предоставя възможност на всеки потребител безвъзмездно и по лесен начин да се откаже от получаването на този вид съобщения, в съответствие с правилата на закона.

Всяко посещение на Сайта отчита ІР адреса на посетителите, времето за престой на сайта, както и посетени страници от Сайта.

При абонамент за получаване на бюлетин/известия по електронна поща и ако решите, че не желаете да получавате маркетинг оферти и/или бюлетини за продукти и услуги, вие можете винаги да оттеглите или откажете съгласието си по всяко време като се свържете с нас. Вашата молба ще бъде обработена бързо, но може това да не е навреме за изключването ви от промоции, които вече текат. Може да имате предвид, че дори ако сте се отказали от получаване на маркетинг съобщения, ние може все пак да се свържем с вас за администриране на вашия профил, ако има създаден такъв.

Разясняване на техническите стъпки на потребител за използването на IskamPari.com

1). Зареждайки заглавната интернет страницата IskamPari.com, потребителят получава възможност да се запознае с тристъпковата регистрация за получаване на оферти и маркетингови материали за финансови продукти, предлагани от Трети страни. На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае както с данните на фирмата, подържаща интернет сайта, така и с данните за третото лице, пормотиращо в съответния момент, наред с Общите условия за ползване на сайта.

2). Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

3). В случай, че потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за свеждане до неговото знание за финансови оферти.

4). Потребителят-купувач, след запознаване с Общите условия, би следвало да е наясно, че възможните произтичащи по-късно действия от страна на потребителя и сключването му на договор с Трета страна, се сключва не с “Ем Би Ел Ес Медия Груп" ЕООД, а с изрично упоменато трето лице (финансова институция), което също е потребител на сайта IskamPari.com – промотиращ търговец, използващ предоставената електронна платформа промотиране на предлаганите от него стоки/услуги.
“Ем Би Ел Ес Медия Груп" ЕООД не носи никаква отговорност за решението на потребителя на сайта да се възползва от предлаганите услуги или продукти от трети страни.

5). След съгласяването с Общите условия и попълването на данните в кратката онлайн регистрационна форма, потребителят получава на изрично посочения за целта имейл, съобщение от “Ем Би Ел Ес Медия Груп" ЕООД, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че потребителят е запознат и наясно с Общите условия. От там насетне, страните Сайтът, собственост на “Ем Би Ел Ес Медия Груп" ЕООД и потребителят се ръководят съгласно Общите условия.

Политика за разкриване

Сайтът използва програми на партньори и други рекламни програми за монетизация. Когато потребителите на Сайта кликнат върху връзки, които участват в една от горните рекламни програми, това може да доведе до комисионна, която се начислява на Сайта. Екипът на Сайта е в бизнеса с партньорски и директен маркетинг и представя тази информация, защото вярва в пълната прозрачност, която се изисква и от различни доверени органи.

Фирми/Трети лица, които са на дадени специализирани позиции в сайта е поради сключване на рекламен/партньорски договор с тях за тяхното позициониране.

Екипът на Сайта не е заемодател, компания, която дава заеми до заплата/бързи кредити/ипотечни кредити/потребителски кредити, не посредничи за заеми на Трети страни заемодатели и не е агент, представител или брокер на Трета страна заемодател. Като такъв, екипът на Сайта не може да гарантира наличност на сума на заем и/или одобрение на заем. Наличие на сума за заем и/или одобрение на заем зависят от възраст и статус, както и съответните изисквания на дадено юридическо лице предоставящо такъв тип услуга на територията на Република България. Времето за превод на средства може да варира между Трети страни заемодатели и може да зависи от вашата финансова институция. Всяко ползване на финансова услуга/заем от юридически лице, към което препратка на Сайта, е според неговите условия за ползване и споразумения.

Ако не изплащате заема си според условията му, вашият заемодател може да ви таксува такси за закъснение и/или да започне производство за събиране на дълга.

Само вашият заемодател може да ви предостави информация за специфичните срокове и условия на вашия заем и последствията от неизплащане на заема ви. За подробности, въпроси или нужда от съдействие относно вашия краткосрочен заем до заплата, свържете се пряко с вашия заемодател.

Отказ от отговорност

Информацията, представена на Сайта, се основава на принципите, опита, мненията, начина на изразяване и различни рекламни програми на екипа на Сайта. Информацията на Сайта не е предназначена да предоставя финансов и/или правен съвет. Екипът на Сайта препоръчва силно на своите потребители да се консултират с лицензирани експерти и/или професионалисти относно областите на своя интерес.

Екипът на сайта не принуждава и/или насърчава потребителите на Сайта да станат клиенти на интернет сайтове и/или услуги на тези Трети страни.

Ограничение на отговорност

Съдържанието на Сайта ви се предоставя „каквото е“ и „каквото е налично“ и без гаранция или условие от какъвто и да е вид, независимо дали е изрично или косвено. Освен това, в пълната разрешена от приложимия закона степен, екипът на Сайта се отказва от всякакви гаранции, изрични или косвени, включително, но без да е ограничено до, косвени гаранции или условия за конкретна цел, ненарушаване на права на трета страна, свобода от компютърни вируси, както и гаранции, произтичащи от хода на работата или хода на изпълнение. Сайтът не твръди или гарантира, че функциите, съдържащи се в него, ще бъдат непрекъснати или без грешки, че дефектите ще бъдат коригирани или че Сайтът или сървърът, които прави Сайтът наличен, са без вируси или други вредни компоненти. В никакъв случай екипът на Сайта не носи отговорност за някакви щети, включително преки, косвени, специални, случайни или резултантни щети, произтичащи от или във връзка с ползването или работата на Сайта или някой друг сайт, до който може да имате достъп, докато използвате Сайта или ползвате съдържанието, дори ако сте информирани за възможността за такива щети.

Освобождаване от отговорност

Вие потвърждавате и изрично се съгласявате, че ползването на Сайта е единствено на ваш собствен риск. Вие се съгласявате да защитите, компенсирате и освободите Сайта и неговите партньори, както и неговите и директори, служители, членове на управителни органи и сътрудници от всякакви финансови задължения, разноски и разходи, включително разумни юридически такси свързани с нарушението на настоящите срокове и условия от ваша страна или които произтичат по някакъв начин от ползването на Сайта, включително без ограничение, поставянето или предаването на някаква информация или други материали на Сайта.

Политика за 'бисквитки' (cookies)

Сайтът използва "бисквитки", за да подобри вашите посещения в него. 'Бисквитката' е малко количество данни, които се изпращат до вашия браузър от интернет сървър и се съхраняват върху твърдия диск на компютъра ви. Бисквитките не съхраняват лични данни за вас, освен ако вие съзнателно не ги предоставите. Бисквитките могат да съхраняват нелични данни, например до какви интернет сайтове или страници е достигал браузъра ви. Ние използваме бисквитки, за да съхраняваме информация и да персонализираме вашето пребиваване на нашия сайт. Например, бисквитките позволяват Сайтът да разпознава вашия браузър като предишен посетител и така да запомнят и да си припомнят някакви предпочитания, които може да са били зададени, докато сте преглеждали Сайта предишен път.

Ние използваме бисквитки, за да ви помним когато посещавате Сайта, да проследяваме вашия модел на разглеждане, да изградим профил на това как вие и другите потребители използват нашия Сайт, за да се уверим, че Сайтът работи възможно най-ефективно и да администрираме услугите към вас и към рекламодателите.

Повечето браузъри ви позволяват да изключвате бисквитките. За да направите това, моля, погледнете в меню „помощ“ на вашия браузър. Изключването на бисквитките може да ограничи вашето ползване на Сайта и/или да забави или да повлияе на начина, по който работи той.

Някои от сайтовете на Трети страни генерират собствени бисквитки (или уеб маяци), за да проследява колко хора са видели определена реклама (или използват услугите на Трети страни, които да правят това) и да проследява колко хора са я видели повече от веднъж. Тези бисквитки не могат да бъдат използвани за идентифициране на човек; те могат да бъдат ползвани само за статистически цели, например, за да ви предоставят реклами, които са по-съответстващи на вашите интереси. Част от информацията, събрана от бисквитки на трети страни, ще бъде прибавена към друга анонимна информация за статистически цели. Дружества Трети страни, които генерират тези бисквитки, имат свои собствени политики за поверителност, но ние нямаме достъп по тези бисквитки; освен това, че разрешаваме те да бъдат давани, ние не изпълняваме роля при тези бисквитки въобще (въпреки че може да ползваме статистическа информация, произтичаща от тези бисквитки на Трети страни и предоставена ни от Трети страни, за подобряване на насочването на реклами към потребителите на Сайта).

Политика за търговски марки

Сайтът не притежава собствени търговски марки, които се представят и/или използват на него. Правата и собствеността на търговски марки принадлежат на съответните им собственици. Ако частна организация и/или някое друго юридическо лице не желае неговите търговски марки да бъдат разглеждани през Сайта, собствениците на търговските марки трябва да се свържат с администратора на Сайта и да поискат незабавното им отстраняване.

Ръководещ закон

Настоящото споразумение се ръководи от законите на България и подлежи на изключителната юрисдикция на Република България.

Отказ от права

Невъзможност на екипа на Сайта да настоява за строго изпълнение на някой от сроковете и условията в настоящото няма да се счита за изоставяне или отказ от някакви права или компенсация, които екипът на Сайта може да има, нито се тълкува като отказ от права, свързани с последващо нарушение на сроковете и условията в настоящото, които срокове и условия продължават да бъдат в пълна сила и действие.

Делимост

Ако някой раздел или част от раздел в настоящото споразумение бъде определена за неприложим или невалиден поради каквато и да е причина, тяхната неприложимост или невалидност не влияят на приложимостта или валидността на останалите части на настоящото споразумение и такава неприложима или невалидна част или раздел от настоящото се считат за отделени от останалата част от настоящото споразумение.

Дата на последно обновление: 22 Август 2015 г